O nás

Nadácia Slovakia Christiana bráni nemenné učenie Svätej Cirkvi, prirodzené chápanie manželstva a rodiny, slobodu vyznávať kresťanskú vieru a usiluje sa o znovuobnovenie kresťanskej civilizácie. Pri svojej činnosti vždy koná v zhode s katolíckym učením a cirkevnými dokumentmi, pričom vychádza najmä z dekrétu Druhého Vatikánskeho koncilu o apoštoláte laikov Apostolicam Actuositatem.

Nadácia Slovakia Christiana vznikla v auguste 2016. Je inšpirovaná medzinárodným hnutím TFP (Traditio, Familia, Proprietas) chrániacim tradície kresťanskej civilizácie, rodinu a súkromné vlastníctvo.

Z hľadiska kánonického práva je Nadácia Slovakia Christiana súkromné združenie veriacich ustanovené po uzavretí vzájomnej súkromnej dohody (kán. 299 § 1) využívajúc právo slobodne zakladať a viesť združenia na ciele dobročinnej lásky alebo nábožnosti alebo na rozvíjanie kresťanského povolania vo svete (kán. 215), aby poriadok časných vecí napĺňali a zdokonaľovali evanjeliovým duchom (kán. 225 § 2) a aby kresťanským duchom oživovali časný poriadok (kán. 298 § 1). Usiluje sa, aby božské posolstvo spásy všetci ľudia na celom svete spoznali a prijali (kán. 225 § 1).

Činnosť Nadácie je financovaná prevažne z drobných darov jednotlivcov, preto vás chcem poprosiť podporu.

 

Volám sa Martin Komár a na sviatok Panny Márie z hory Karmel, 15. júla, som bol menovaný za Správcu nadácie Slovakia Christiana. Spolu so svojim tímom robíme všetko preto, aby rodina, tradícia a kresťanské hodnoty nevymizli z našej spoločnosti. V dokumente prijatom počas II. Vatikánskeho koncilu Apostolicam Actuositatem sa uvádza, že ako laici máme povinnosť a zároveň právo apoštolovať práve pre svoje spojenie s Kristom ako Hlavou. A keďže Krstom sme boli včlenení do Kristovho tajomného tela a birmovaním posilnení mocou Ducha Svätého, tým nás sám Pán určil na apoštolskú činnosť.

Podobne ako sú zasvätení, aby tvorili kráľovské kňazstvo, tak aj svätý národ (porov. 1 Pt 2, 9), teda aj my laici v našej nadácii, sa snažíme všetkou našou činnosťou prinášať duchovné obety a všade na svete vydávať svedectvo o Kristovi, jeho láske, dôverujúc ochrane Panny Márie. A to predovšetkým sviatosťami, najmä Eucharistiou – Živým Kristom, ktorý sa nám dáva a živí nás svojou láskou, ktorá je akoby dušou celého nášho apoštolátu.

Náš apoštolát uskutočňujeme vo viere, v nádeji a láske, ktoré Duch Svätý rozlieva v srdciach všetkých členov Cirkvi. Podnecuje nás k tomu Pánovo najväčšie prikázanie Lásky, aby sme sa pričinili o väčšiu Božiu slávu a pomohli približovaním Jeho kráľovstva, majúc na zreteli predovšetkým večnú spásu všetkých ľudí, aby poznali jediného pravého Boha a Toho, ktorého poslal, Ježiša Krista (porov. Jn 17, 3).

Nie len my v našej nadácii, ale každý veriaci kresťan, máme vznešenú povinnosť pracovať na tom, aby všetci ľudia na celom svete poznali a prijali božské posolstvo spásy. Našim vzorom je Panna Mária – Ona je našou Matkou a ochrankyňou. Jej Nepoškvrnenému Srdcu sa denne zasväcujeme…

 

 

Správca Nadácie Slovakia Christiana