O nás

Nadácia Slovakia Christiana bráni nemenné učenie Svätej Cirkvi, prirodzené chápanie manželstva a rodiny, slobodu vyznávať kresťanskú vieru a usiluje sa o znovuobnovenie kresťanskej civilizácie. Pri svojej činnosti vždy koná v zhode s katolíckym učením a cirkevnými dokumentmi, pričom vychádza najmä z dekrétu Druhého Vatikánskeho koncilu o apoštoláte laikov Apostolicam Actuositatem.

Nadácia Slovakia Christiana vznikla v auguste 2016. Je inšpirovaná medzinárodným hnutím TFP (Traditio, Familia, Proprietas) chrániacim tradície kresťanskej civilizácie, rodinu a súkromné vlastníctvo.

Z hľadiska kánonického práva je Nadácia Slovakia Christiana súkromné združenie veriacich ustanovené po uzavretí vzájomnej súkromnej dohody (kán. 299 § 1) využívajúc právo slobodne zakladať a viesť združenia na ciele dobročinnej lásky alebo nábožnosti alebo na rozvíjanie kresťanského povolania vo svete (kán. 215), aby poriadok časných vecí napĺňali a zdokonaľovali evanjeliovým duchom (kán. 225 § 2) a aby kresťanským duchom oživovali časný poriadok (kán. 298 § 1). Usiluje sa, aby božské posolstvo spásy všetci ľudia na celom svete spoznali a prijali (kán. 225 § 1).

Činnosť Nadácie je financovaná prevažne z drobných darov jednotlivcov.