O nás

Milí priatelia, dobrodinci a sympatizanti !

Dovoľte mi, aby som vám v krátkosti predstavil našu nadáciu, motivácie, ciele a činnosť

Nadácia Slovakia Christiana obhajuje učenie Cirkvi, prirodzené chápanie manželstva a rodiny, slobodu vyznávať kresťanskú vieru a usiluje sa o znovuobnovenie kresťanskej civilizácie, postavenej na katolíckej morálke, gréckej filozofii, pričom  vychádza predovšetkým z dekrétu Druhého Vatikánskeho koncilu o apoštoláte laikov Apostolicam Actuositatem.

Nadácia Slovakia Christiana vznikla 15.7.2016 (zapísaná v registri nadácii od 10.8.2016). Je inšpirovaná medzinárodným hnutím TFP (Traditio, Familia, Proprietas) chrániacim tradície kresťanskej civilizácie, rodinu a súkromné vlastníctvo. Je finančne nezávislá od akéhokoľvek hnutia, politickej strany, oligarchu, záujmovej skupiny, či iných vplyvných osôb na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí a je financovaná výlučne len svojimi podporovateľmi, žijúcimi na Slovensku, prípadne Slovákmi, žijúcimi v zahraničí.

Nadácia Slovakia Christiana je súkromné združenie kresťanov, využívajúce právo slobodne zakladať a viesť občianske združenia na rozvíjanie kresťanského povolania vo svete, evanjeliového a kresťanského ducha. Toto právo neudeľuje človek ani Cirkev, ale je Božím darom pre každého človeka, ktorý je zároveň veriaci, ale aj občan, a preto sa má dať v duchovnom, ako aj časnom poriadku neprestajne viesť jedine svojím kresťanským svedomím.

Činnosť Nadácie je financovaná z drobných darov jednotlivcov, preto vás chcem poprosiť o podporu

Podporte nás sumou:

alebo priamo na účet ľubovoľnou sumou,

akú uznáte za vhodnú:

IBAN : SK0409000000005125506315
BIC: GIBASKBX (Slovenská sporiteľňa)

Ďakujeme

Salve Maria priatelia !

Volám sa Martin Komár a v predvečer sviatku Panny Márie z hory Karmel, 15. júla 2020, som bol správnou radou nadácie Slovakia Christiana, menovaný za jej  správcu.

Stál som však aj pri jej začiatkoch v roku 2016, vtedy ešte ako študent univerzity svätého Ignáca z Loyoly (Ignatianum) v Krakove , kde som začal spolupracovať s komunitou ľudí, ktorí sú známi aj ako “Skargovci

Už takmer 10 rokov robí tím nadácie všetko preto, aby rodina, tradícia a kresťanské hodnoty nevymizli z našej spoločnosti a sme pomerne úspešní. Iste poznáte akciu Pochod za život, Košické a Bratislavské Hanusove dni , či prvý Konzervatívny summit  a iné, ktoré sa v posledných rokoch uskutočnili vďaka výraznej podpore zo strany našej nadácie.

Čo nás k tomu vedie? prečo to robíme a ako to súvisí s
II. vatikánskym koncilom?

V inšpirujúcom dokumente prijatom počas II. Vatikánskeho koncilu Apostolicam Actuositatem sa uvádza, že ako laici máme povinnosť a zároveň právo apoštolovať práve pre svoje spojenie s Kristom ako Hlavou. A keďže Krstom sme boli včlenení do Kristovho tajomného tela a birmovaním posilnení mocou Ducha Svätého, tým nás sám Pán určil na apoštolskú činnosť. 

Podobne ako sú zasvätení, aby tvorili kráľovské kňazstvo, tak aj svätý národ (porov. 1 Pt 2, 9), teda aj my v našej nadácii, sa snažíme všetkou našou činnosťou prinášať duchovné obety a všade vo svete vydávať svedectvo o Kristovi, jeho láske, dôverujúc v ochranu Panny Márie. A to predovšetkým sviatosťami, najmä Eucharistiou – Živým Kristom, ktorý sa nám dáva a živí nás svojou láskou, ktorá je akoby dušou celého nášho apoštolátu.

Náš apoštolát uskutočňujeme vo viere, v nádeji a láske, ktoré Duch Svätý rozlieva v srdciach všetkých členov Cirkvi. Podnecuje nás k tomu Pánovo najväčšie prikázanie Lásky, aby sme sa pričinili o väčšiu Božiu slávu a pomohli približovaním Jeho kráľovstva, majúc na zreteli predovšetkým večnú spásu všetkých ľudí, aby poznali jediného pravého Boha a Toho, ktorého poslal, Ježiša Krista (porov. Jn 17, 3).

Preto nie len my v našej nadácii, ale každý veriaci kresťan, má vznešenú povinnosť pracovať na tom, aby všetci ľudia na celom svete poznali a prijali božské posolstvo spásy.

Našim vzorom je Panna Mária – Ona je našou Matkou a ochrankyňou.

Jej Nepoškvrnenému Srdcu sa denne zasväcujeme, k čomu nás neustále povzbudzujú pápeži, biskupi a kňazi.

Správca Nadácie Slovakia Christiana

P.S. Pevne verím, že neostanete len pri čítaní a dúfam, že naši podporovatelia, sympatizanti a priaznivci, inšpirovaní nie len týmto dokumentom, ale aj prácou našej nadácie, prispejete k obnove kresťanskej identity nie len na Slovensku, ale aj v Európe, ktorej sme súčasťou.

* Text obsahuje myšlienky, ktoré sformulovali Cirkevní otcovia na II. Vatikánskom koncile. Je to nádherný dokument pojednávajúci o apoštoláte laikov, zaiste inšpirovaný Duchom svätým, ktorý si môžete prečítať  a možno aj premeditovať – nájdete ho na tomto linku – APOSTOLICAM ACTUOSITATEM

Nahliadnite do priestorov našej nadácie

Radi Vás u nás privítame aj osobne 

každú stredu od 9:00 do 17:00 

v inom čase po telefonickej dohode na čísle 0902 526 277 

Palackého 4
81102 Bratislava-Staré Mesto

priestory nadácie kde vás radi privítame
priestory nadácie kde vítame našich hostí